ข่าวอัพเดท:

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร. พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน “โครงการจัดฝึกอบรมผสมเทียมโค” ที่ได้ตามมาตรฐานของสัตวแพทยสภา เพื่อที่จะนำมาบริการวิชาการจัดฝึกอบรมภายในคณะฯให้กับผู้ที่สนใจ โดยมี  ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมผสมเทียมโคในครั้งนี้ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 122 total views,  1 views today