ข่าวอัพเดท:

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร. พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารและการจัดการสุขภาพสำหรับโคนม ร่วมกับองค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ส.ค.) โดยมี นายคณาวิทย์ ปะทะโน หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมงาน ร่วมออกบริการวิชาการให้กับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โดยได้รับการต้อนรับจาก นางยุวรรณ สาขา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ด้วยดีเสมอมา

Loading