ข่าวอัพเดท:

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาองค์กรไปในเชิงระบบ โดยการนำทุกระบบมาเชื่อมโยงเข้าหากัน เพื่อช่วยในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและนำผลลัพธ์จากการปรับปรุง สร้างความยั่งยืนภายในองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญทรี พ่วงสุวรรณ กรรมการ และ ดร. ภาวนา  กิตติวิมลชัย กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 121 total views,  1 views today