ข่าวอัพเดท:

วันที่ 5 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ผิวเงิน หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สู่การเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย ในโรงพยาบาลพังโคน โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ให้นักศึกษาได้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการผดุงครรภ์ไทย ในสถานพยาบาล พัฒนาทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนักศึกษาแพทย์แผนไทยได้สังเกตการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในหน่วยฝากครรภ์ (Antenatal Care; ANC) หน่วยคลอด (Labour Room; LR) หน่วยหลังคลอด (Postnatal Care; PNC) รวมทั้งหน่วยวางแผนครอบครัว (Family Planning) และหน่วยตรวจสุขภาพเด็กดี (Well Baby) โดยสามารถบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับสหวิชาชีพได้ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading