ข่าวอัพเดท:

วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ออกติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะโครงงานตามแผนธุรกิจแก่นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  จำนวน 2 ราย โดยหลักสูตรเน้นนักศึกษาต้องได้แผนธุรกิจ, มีนวัตกรรม, ได้รับรองมาตรฐาน, มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาปฏิบัติจริง เน้นเป็นผู้ประกอบการ อย่างยั่งยืน มีมาตรฐาน มีการรับรอง

Loading