ข่าวอัพเดท:

วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ, ผศ.ศิริพร สารคล่อง, ผศ.อโนทัย วิงสระน้อย ออกให้บริการวิชาการในโครงการการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หัวข้อ “การตลาดและการจัดการศัตรูพืชหมากเม่าแปลงใหญ่บ้านไทรทอง” วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลพืชที่เกษตรกรเพาะปลูก รวมไปถึงการจัดการด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

Loading