ข่าวอัพเดท:

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย อ.ดร.ปิยวิทย์ เกษร, ผศ.ดร.ธีระ ผิวเงิน, อ.ดร.วาสนา แผลติตะ และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการผลการศึกษาของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการและการเสวนา ซึ่งคณะฯได้เข้าร่วมนำเสนอความเป็นเลิศ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ ได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ อีกทั้งการนำเสนอโครงการออกแบบวางผัง ในการพัฒนาพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยคณะบริการธุรกิจ มทร.อีสาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ชั้น 1 จังหวัดนครราชสีมา

Loading