ข่าวอัพเดท:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2566 และติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมด 6 โครงการ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading