ข่าวอัพเดท:

คณะทรัพยากรธรรมชาติ | มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (การผสมเทียมโค) รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึง 5 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผสมเทียมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ รศ.ดร.พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading