ข่าวอัพเดท:

วันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร ร่วมเตรียมความพร้อมการจัดบริการสำหรับบุคคลออทิสติกในระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหน่วยย่อยให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับนโยบายในการจัดสวัสดิการของผู้พิการกระจายลงสู่ชุมชนต่างๆ โดยมี นางณัฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดบริการสำหรับบุคคลออทิสติกในระดับบชุมชน นอกจากนั้น ผศ.ดร.ปราโมทย์ เหลาลาภะ นำนักศึกษาเข้าศึกษาบริบทของชมรมฯ เพื่อเตรียมจัดทำโครงการเสนอเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริฯ ที่ทางมหาลัยฯทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

Loading