ข่าวอัพเดท:

วันที่ 10 มีนาคม 2566 สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.พงศธร กุนัน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ดำเนินการจัดการนำเสนอสัมมนาสัตวศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน และผู้เข้าสัมมนา โดยมี รศ.น.สพ.ดร. ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมฟังการนำเสนอสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading