ข่าวอัพเดท:

วันที่ 14 มีนาคม 2566 สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณาจารย์ และนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการยุวชนสัตวบาลน้อย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนไทยมีความรู้พื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี สร้างความประทับใจด้านการปศุสัตว์ให้แก่ยุวชนไทย เป็นการสร้างเครือข่ายด้านปศุสัตว์ทั้งระดับรายบุคคล ระดับสถาบัน และเผยแพร่กิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป โดยมี รศ.น.สพ.ดร. ชำนาญวิทย์ พรมโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารสัตว์ปีก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading