ข่าวอัพเดท:

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จัดการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่3 “นวัตวิถีใหม่ กับ การใช้ทรัพยากรไทยอย่างยั่งยืน” (รูปแบบออนไลน์) วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ทั้งนักศึกษาและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ หรือนักวิจัยในท้องถิ่นได้มีเวทีฝึกฝนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน อีกทั้งสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการฯ  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

Loading