ข่าวอัพเดท:

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีเปิดงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2567 “นวัตกรรมเกษตรล้ำสมัย ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายชยุต วงศ์วณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ซึ่งมหาลัยฯ มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนโดยเฉพาะด้านอาหารและสุขภาพ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน จัดงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ”นวัตกรรมเกษตรล้ำสมัย ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล” ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประชุมทางวิชาการ การออกบูธนิทรรศการ การบริการทางวิชาการจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอาหารและสมุนไพรไทย การประกวดทักษะผลงานและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียนแสดงออกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมาย ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading