ข่าวอัพเดท:

วันที่ 24 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกล พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวัฒน์ ศรีวิชา อาจารย์ประจำสาขาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร โดยมีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานสุขภาพแห่งชาติดำเนินการการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้าน หมอแพทย์แผนไทยที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยกำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และรวบรวมข้อมูลของนายทรงพล เดชพันธ์ หมอพื้นบ้านสกลนคร เพื่อประกอบการพิจารณา ณ บ้านลาดกะเฌอ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Loading