เทคนิคการสัตวแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

“เทคนิคการสัตวแพทย์”

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Veterinary Technology

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


        1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า

       2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวรักษ์   สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันประชากรโลกมีการเพิ่มจำนวนอย่างมากรวมทั้งประเทศไทยด้วย ทำให้มีความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  ส่งผลต่อความต้องการการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิ่มมากขึ้นทั้งภายในประเทศและการส่งออก   ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยทางอาหารจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ  การพัฒนาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง  เพื่อใช้ในการพัฒนาการปศุสัตว์และกระบวนการตรวจสอบเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการผลิตบุคลากรทางเทคนิคการสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ  มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ติดตามโรคและอันตรายที่อาจมากับผลิตภัณฑ์จากสัตว์  อันอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคและส่งผลกระทบถึงการส่งออกรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางประกอบอาชีพ

1)    นักเทคนิคการสัตวแพทย์

2) นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

3)    นักการพยาบาลสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์/คลินิครักษาสัตว์

4) นักวิชาการและนักวิจัยด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ของทั้งภาครัฐและ เอกชน

5)   พนักงานตรวจคุณภาพเนื้อในโรงฆ่าสัตว์

6)   ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

7)   ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

8)   ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนนักศึกษา

1. โครงการฝึกงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน

2. โครงการฝึกงานต่างประเทศ

3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

อ.ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์ โทร: 089-5813042 หรือ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน       วิทยาเขตสกลนคร

205 หมู่10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160โทร: 042-771460

Facebook 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์-คณะทรัพฯ-มราชมงคลอีสาน-สกลนคร