บุคลากรฝ่ายงานบริหาร

นางมุกดา ภูศรีฐาน
หัวหน้างานบริหาร

หัวหน้าแผนกงานธุรการ

นางสาววราลักษณ์ เกตุไพบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

นางมณีจันทร์ ฮวดพรหม
พนักงานการเงินและบัญชี

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

นายเฉลียว อินธิจันทร์
หัวหน้างานยานพาหนะ

ภาระงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสินสมุทร ไทยท้าว
พนักงานขับรถ,ช่างไม้

ภาระงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวสุภาภรณ์ ไตรย์พืชน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน

ภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล

นางสาววาสนา สกุลโพน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ภาระงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ภาระงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นางสาวอาภรณ์ วงษ์สีดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

นายพิชิตชัย เฒ่าอุดม
วิศวกร

ภาระงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางรัชดา ชัยพรรณา
นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

นายสนิท คำลือฤทธิ์
พนักงานการเกษตร

ภาระงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวรุ่งนภา ไหวดี
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ