บุคลากรฝ่ายงานบริการการศึกษา

นายสัญทะยา เหระวัน
หัวหน้างานบริการการศึกษา

ภาระงานด้านบ่มเพาะวิสาหกิจและสิทธิบัตร

นางปุณญิสา เสนาคำ
จนท.บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย

ภาระงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ภาระงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ

ภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

นายวิทยา ลีทอง
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวรัชดาภรณ์ หมั่นจิตร
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นางสาวพิไลวรรณ บุญรักษา
นักวิชาการศึกษา

ภาระงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

นางสาวจณิศาพัศ ทองกระสีสาโรจ์
พนักงานการเงินและบัญชี

ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวพจนา วงศ์กาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษาและห้องสมุดคณะ

นางสาวปฏิมากร ไชยเชษฐ
นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา

ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา

ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

นายพัฒนา พิทักษ์ธรรมากุล
นักประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ภาระงานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์