โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสู่การใช้ประโยชน์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

13-15กรกฎาคม 2563 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ดร.วรรณวิภา พินธะ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนอพลซา ข้าวครบวงจร ดำเนินโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสู่การใช้ประโยชน์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรชาวบ้านให้มีความชำนาญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างนวัตกรรมการแปรรูปข้าวฮางที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากข้าวในรูปแบบข้าวกล้องและสบู่สู่สังคม