คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมอบรมการจัดการเอกสารรายงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรรูป ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ […]

คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ร่วมกับสมาคมหมากเม่าสกลนคร ณ สวนวรรณวงศ์ (ที่ทำการสมาคมหมากเม่าสกลนคร) อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ […]

คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมสูงวัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ […]

คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับจิ้งหรีด ณ หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP แห่งแรกในประเทศไทย บ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ […]

คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการชุมชนหมาน้อยไม่ด้อยค่า (กรุงเขมา) ณ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ […]

งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ ๒๕

งานเกษตรและเทคโนโลยี […]

อบรมมาตฐานการผลิตสมุนไพรตามระบบอินทรีย์1

โครงการมาตรฐานการผลิต สมุนไพรตามระบบอินทรีย์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ […]

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตกัญชาทางการแพทย์ภายใต้ระบบอินทรีย์

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตกัญชาทางการแพทย์ภายใต้ระบบอินทรีย์

คณะทรัพยากรธรรม มทร. […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ […]