ข่าวอัพเดท:

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.ราตรี พระนคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้ารับการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส โดยการตรวจประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้งานเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานที่ทำงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของบุคลากรในคณะฯ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading