ข่าวอัพเดท:

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.ดร.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ออกให้บริการวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูป เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้วยยิ้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์” ให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และฟื้นตัวของเศษฐกิจการจ้างงาน ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

Loading