ข่าวอัพเดท:

วันที่ 24-27 มกราคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้บริการวิชาการในโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร6 งานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาต่างๆภายในคณะฯ ร่วมบริการฐานวิชาการที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าฝึกอบรม ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading