ข่าวอัพเดท:

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนาแปลงปลูกหญ้าพลังงาน ตามโครงการหญ้าพลังงาน” โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง คณะทรัพยากรธรรมชาติ และห้างหุ่นส่วนจำกัดทรัพย์ทวี เอ็นเนอร์จี้ ครอปส์ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading