การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลี

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลี  โดยมี ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและกล่าวเปิดงาน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง และเพื่อให้นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ