ข่าวอัพเดท:

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมประกอบไปด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนแปรรูปและถนอมอาหารจากปลาบ้าน ค่าโพธิ์, กลุ่มทอผ้าครามธรรมชาติบ้านทุ่งเหียก, กลุ่มทอผ้าบ้านภูวงน้อย, กลุ่มทอผ้าครามตาบลปทุมวาปี กลุ่มทอผ้าครามบ้านโคกสะอาด, กลุ่มทอผ้าครามบ้านโนนนาคา, กลุ่มทอผ้าครามบ้านดงบัง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านนาตากาง, หน่วยงานบูรณาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, สํานักงานเกษตรเภอพังโคน, สํานักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ, สํานักงานเกษตรอำเภอส่องดาว และ สานักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ มีขีด ความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเข้าถึงบริการ จากรัฐมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ทีมงานในสถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์และองค์ความรู้ด้าน การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง STEM Workforce ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading