หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปีปวส. สัตวศาสตร์

 • ปวส. สัตวศาสตร์
 • ปวส. พืชศาสตร์
 • ปวส. ประมง

ระดับปริญญาตรี 4ปี (วท.บ.),(พท.บ.)

 • วท.บ.พืชศาสตร์
 • วท.บ.สัตวศาสตร์
 • วท.บ.ประมง
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • พท.บ.การแพทย์แผนไทย
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
 • วท.บ.การบริบาลผู้สูงอายุ

ระดับปริญญาโท

 • พท.ม.การแพทย์แผนไทย์
 • วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • วท.บ.เทคโนโลยีการประมง

สนใจศึกษาต่อเข้าสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 042-771440 ,085-7198795 ผศ.ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ