ปริญญาโท:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

1. ชื่อสาขา/ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์/ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

Animal Production Technology / Master of Science Program in Animal Production Technology

2. เกี่ยวกับสาขาวิชา

            จุดเด่นของสาขาวิชาสัตวศาสตร์

  1. อาจารย์ประจำสาขาฯ จบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์สูงในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และปฏิบัติงานได้จริง
  3. มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงผสมอาหารสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง

การเรียนการสอน

  1. ด้านการผลิตโคนม โคเนื้อ สุกร และสัตว์ปีก
  2. ด้านอาหารสัตว์ และการให้อาหารสัตว์
  3. ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  4. ด้านระบบสืบพันธุ์สัตว์
  5. ด้านโรค และการสุขาภิบาลโรคสัตว์

3. ความสำคัญของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุปhระสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

           ผลิตมหาบัณฑิตนักวิชาการ นักวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถวิเคราะห์และวางแผนการวิจัยโดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและของประเทศ

             1.2 วัตถุประสงค์

           เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

                        1.2.1 สามารถปฏิบัติการทดลองและวิจัย และแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตของภูมิภาคและของประเทศไทย

                        1.2.2 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้

                        1.2.3 สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการผลิตสัตว์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

                        1.2.4 มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ความรู้ด้านการผลิตสัตว์เพื่อพัฒนาวิชาชีพและแก้ไขปัญหาของ

4. โครงสร้างหลักสูตร

            หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                38         หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2) แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 8 8
หมวดวิชาเลือก 18 24
วิทยานิพนธ์  12
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 38

รายวิชา

1 หมวดวิชาบังคับ (Compulsory Courses)

            ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 6 รายวิชา 8 หน่วยกิต

            03-120-701        วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์                                            3(2-3-5)

                                    Research Methods in Animal Science

           03-120-702        การทัศนศึกษาเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์                        3(0-9-3)

                                    Field Studies

           03-120-703         สัมมนาสัตวศาสตร์ 1                                             1(0-3-1)

                                    Animal Science Seminar 1

            03-120-704        สัมมนาสัตวศาสตร์ 2                                             1(0-3-1)

                                    Animal Science Seminar 2

            03-120-705*      ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์                                            3(3-0-6)

                                    Biochemistry for Animal Science

           03-120-706*      ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                             3(3-0-6)

                                    English for Graduate Studies

*เป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (ได้ระดับคะแนน S)

2 หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)

            ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาเลือก สำหรับ แผน ก แบบ ก (2) เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต แผน ข เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

     กลุ่มวิชาพื้นฐานการผลิตสัตว์ (Foundation of Animal Production)

            03-121-701        เทคนิคการวิจัยทางสัตวศาสตร์                                 3(2-3-5)

                                    Research Techniques in Animal Science

           03-121-702        สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์                        3(3-0-6)

                                    Experimental Animal for Scientific Purposes

            03-121-703        ปัญหาพิเศษ                                                        3(1-0-2)     

                                    Special Problem

            03-121-704        เรื่องคัดสรรทางสัตวศาสตร์                                      1(0-3-1)

                                    Selected Topics in Animal Science

           03-121-705        คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการเกษตร                   3(2-3-5)

                                    Computer for Agricultural Research

            03-121-706        วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง                                      3(3-0-6)

                                    Advanced Meat Science

          03-121-707         ชีวโมเลกุลทางสัตว์                                                     3(2-3-5)

                                    Animal Molecular Biology

    กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)

           03-122-701        โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องขั้นสูง                        3(2-3-5)

                                    Advanced Non-ruminant Nutrition

            03-122-702        โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง                              3(2-3-5)

                                    Advanced Ruminant Nutrition

           03-122-703        การประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์                            3(2-3-5)

                                    Feed Evaluation

            03-122-704        โภชนศาสตร์วิตามิน                                               3(3-0-6)

                                    Vitamin Nutrition Science

            03-122-705        โภชนศาสตร์แร่ธาตุ                                               3(3-0-6)

                                    Mineral Nutrition Science

            03-122-706        สารพิษในอาหารสัตว์                                             3(2-3-5)

                                    Toxic Substances in Animal Nutrition

            03-122-707        พืชอาหารสัตว์ขั้นสูง                                              3(2-3-5)

                                    Advanced Forage Crops

           03-122-708        นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก                  3(3-0-6)

                                    Microbial Ecology  of  Rumen

     กลุ่มวิชาสรีระการสืบพันธุ์สัตว์และสุขภาพสัตว์ (Physiology of Animal Reproduction and Health)

            03-123-701        การสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง                                            3(2-3-5)

                                    Advanced Animal Reproduction

           03-123-702        การปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์ปศุสัตว์ในเขตร้อน   3(2-3-5)

                                    Livestock Fertility Improvement in The Tropics

           03-123-703        เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ของสัตว์             3(2-3-5)

                                    Biotechnology in Animal Reproduction

           03-123-704        การย้ายฝากตัวอ่อนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง       3(2-3-5)

                                    Embryo Transfer and Related Technology

            03-123-705        สรีรวิทยาการสร้างนม                                             3(2-3-5)

                                    Physiology of Lactation

            03-123-706        สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์                                        3(2-3-5)

                                    Veterinary Obstetrics

            03-123-707        สรีรวิทยาทางเดินอาหารในสัตว์                                 3(3-0-6)

                                    Digestive Physiology of Animal

            03-123-708        วิทยาการสัตวแพทย์ทั่วไป                                        3(3-0-6)

                                    General Veterinary  Medicine

            03-123-709        วิทยาการต่อมไร้ท่อ                                                3(3-0-6)

                                    Endocrinology

      กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และการผสมพันธุ์สัตว์ (Population Genetics and Animal Breeding)

            03-124-701        การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง                                      3(3-0-6)

                                    Advanced Animal Breeding

            03-124-702        พันธุศาสตร์ประชากร                                             3(3-0-6)

                                    Population Genetics

      กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ (Animal Production)

03-125-701          เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากฟาร์ม              3(2-3-5)

                                  Animal Waste Management Technology 

03-125-702        การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์        3(3-0-66)                                                                         Commercial Livestock Production

03-125-703        การจัดการสัตว์ป่า                                                  3(2-3-5)

                                    Wild Animal Management

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Thesis and Independent Study)

          แผน ก แบบ ก (2) ให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ข ให้ลงทะเบียนศึกษา การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

03-126-701        วิทยานิพนธ์                                                         12(0-36-12)

                                    Thesis

03-126-702        การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                            6(0-18-6)

Independent Study              

5. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชำนาญวิทย์ พรมโคตร** ปร.ด. M.Sc. สพ.บ. สัตวศาสตร์ Animal Science สัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์   นางสาวสินีนาฎ พลโยราช** ปร.ด. วท.ม. วท.บ. สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์
อาจารย์   นางสาวพิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ** Ph.D วท.ม. วท.บ. Animal Science สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์
อาจารย์ นายพงศธร  กุนัน ปร.ด. วท.ม วท.บ. สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชเวง สารคล่อง วท.ม. สพ.บ. วิทยาการสืบพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์

หมายเหตุ: ** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6. แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

1) นักวิชาการตามสถานประกอบการ ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2) นักวิทยาศาสตร์ ตามห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐ และเอกชน

3) นักวิชาการสถาบันวิจัยทางสัตวศาสตร์

4) ประกอบอาชีพราชการ หรืองานอิสระด้านการปศุสัตว์ 

5)  สามารถศึกษาต่อในระดับเอก ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) และแผน ข ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

               1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สัตวแพทยศาสตร์  เทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2) มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

8. ผลงานของสาขาวิชา

9. ศิษย์เก่าสาขาวิชา

10. ติดต่อสาขา

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร Tel: 042-991460 หรือ Facebook: สาขาวิขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพฯ ม.ราชมงคลอีสาน สกลนคร