เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561

 

เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

****************************

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)

1.1 โดยวิธีปกติ            ต้นฉบับ  1  ชุด  สำเนา  5  ชุด

 • โดยวิธีพิเศษ ต้นฉบับ  1  ชุด  สำเนา  7  ชุด
 1. สำเนาหลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (เข้าเล่มสันกาว)

2.1  โดยวิธีปกติ           จำนวน  5  ชุด

2.2  โดยวิธีพิเศษ           จำนวน  7  ชุด

หมายเหตุ : 1. ส่ง ตำรา  ให้แนบสำเนาคำอธิบายรายวิชา จาก มคอ.3

 1.   งานที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือ การประชุมผลงานทางวิชาการ ให้เรียงลำดับชิ้นงานตาม แบบ ก.พ.อ. 03 และเรียงเอกสาร ดังนี้

2.1 สำเนาหนังสือรับรองจากบรรณาธิการวารสาร กรณีที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

2.2 สำเนาหน้าปกวารสาร หรือ หน้าปกการประชุมผลงานทางวิชาการ

2.3 สำเนารายชื่อบรรณาธิการวารสาร หรือ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ

2.4 สำเนาเนื้อหางานวิจัย

2.5 สำเนาแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

 1. 3. หนังสือบันทึกข้อความชี้แจงกรณีผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยน้อยกว่า 50% (หนังสือเรียน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ)
 2. สำเนาตารางสอนภาคเรียนปัจจุบัน และตารางสอนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
 • แบบรายงานสรุปผลการประเมินผลการสอน

5.3 แบบรายงานผลการประเมินผลการสอนของคณะกรรมการประเมินผลการสอน ทั้ง 3 ราย

5.4 ที่อยู่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 1. เอกสารการสอน 1 เล่ม
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

7.2 แบบรายงานผลการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

8.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

8.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

 1. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
 2. 10. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
 5. หนังสือรับรองวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาหน้าปก-บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก จำนวน 1 ชุด
 7. ไฟล์ Word และ PDF แบบ ก.พ.อ. 03 (เมื่อส่งเอกสารมายังกองบริหารงานบุคคลแล้วเท่านั้น)

ส่งมาที่ E-mail : rattana.la@rmuti.ac.th

 1. E-mail และ เบอร์โทร ผู้เสนอขอแนบมาพร้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิ๊กที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *