ช่องทางติดต่องาน คทธ.

ช่องทางติดต่องาน คทธ.

📢📢ช่วงวิกฤตโควิด19 💬💬ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Work from Home 🦠🦠🧪
หลายคนเป็นกังวลเรื่องงานที่ประสานไว้จะทำยังไงดี? ⁉️
จะประสานงานได้มั๊ย? ⁉️
ต้องติดต่อใคร?⁉️

💥💥มาแล้วจ้า ช่องทางการติดต่องานพร้อมให้บริการทุกช่องทางด้านล่างเลยค่ะ คลิ๊ก

ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
🌐natres.skc.rmuti.ac.th
📞 042-771440 สนง.คณบดี คทธ.

—————————————–

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ🍃🍃 #FNR
#RMUTI #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน💚💚

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ภาระงาน เบอร์โทร
1 นางนุชจรีย์   สตางค์รัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 086-2198826
2 นางมุกดา    ภูศรีฐาน จนท.บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 089-5693848
3 นายสัญทะยา    เหระวัน นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานบริการการศึกษา 081-8729035
4 นางสาววาสนา     สกุลโพน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ภาระงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ภาระงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

087-8543796
5 นางปุณญิสา  เสนาคำ จนท.บริหารงานทั่วไป หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย

ภาระงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ภาระงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ

ภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา

093-3237857
6 นางสาววราลักษณ์ เกตุไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้าภาระงานด้านสารบรรณ 087-2288824
7 นางรัชดา  ชัยพรรณา นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้าภาระงานด้านการเงิน 084-7896340
8 นางสาวอาภรณ์   วงษ์สีดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาระงานด้านพัสดุ 093-4504629
9 นางสาวสุภาภรณ์  ไตรย์พืชน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาระงานด้านนโยบายและแผนหน่วยงาน

ภาระงานด้านงบประมาณและติดตามประเมินผล

086-2583900
10 นายพิชิตชัย  เฒ่าอุดม วิศวกร หัวหน้าภาระงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 095-6699791
11 นางสาวปฏิมากร  ไชยเชษฐ นักวิชาการศึกษา หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา

ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา

ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

083-3563565
12 นางสาวรัชดาภรณ์  หมั่นจิตร นักวิชาการศึกษา ภาระงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 089-5832887
13 นางสาวณัฐวดี    สัพโส นักประชาสัมพันธ์ ภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

หัวหน้าภาระงานด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ภาระงานด้านแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

099-5201995
14 นางสาวพิไลวรรณ  บุญรักษา นักวิชาการศึกษา ภาระงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 090-9525369
15 นางมณีจันทร์    ฮวดพรหม พนักงานการเงินและบัญชี ภาระงานด้านการเจ้าหน้าที่ 062-5909994
16 นางสาวจณิศาพัศ

ทองกระสีสาโรจน์

พนักงานการเงินและบัญชี ภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ 061-8452380