พิธีมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อนำไปปลูกหลังได้รับอนุญาตฯ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อนำไปปลูกหลังได้รับอนุญาตฯ โดยมีรายนามและจำนวนที่ขอรับความอนุเคราะห์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 512 เมล็ด ส่งมอบให้ โรงพยาบาล ในจังหวัดอุดรธานีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต. เชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 192 เมล็ด โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จำนวน 100 เมล็ด รพ.สต. บ้านสระแก้ว อำเภอบ้านดุง จำนวน 100 เมล็ด และ รพ.สต. บ้านหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จำนวน 120 เมล็ด ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก>>>>>https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-401413380221878/photos/?tab=album&album_id=1127290300967512&__tn__=-UC-R