ข่าวอัพเดท:

วันที่ 21 ธันวาคม 2565  คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading