ข่าวอัพเดท:

วันที่ 1 มกราคม 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย จัดพิธีมอบป้ายชื่อนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่1 ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน เครื่องแบบ และตนเอง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณาจารย์และนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติร่วมมอบป้ายชื่อนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading